OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne
Poniższe uwagi dają przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które pozwalają na identyfikacją danego użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć poniżej w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada operator strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w stopce redakcyjnej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Gromadzone przez nas dane to po pierwsze dane, które nam udostępniasz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w zakresie Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Ponadto możesz zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Dodatkowo w określonych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły na ten temat możesz znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analizy i narzędzia innych operatorów

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoje zachowania podejmowane online w czasie przeglądania strony mogą być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania online jest zazwyczaj anonimowa, a co za tym idzie nie można jej powiązać z konkretną osobą.
Możesz nie zgodzić się na taką analizę lub uniemożliwić jej przeprowadzenie nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa obsługiwana jest przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usług hostingowych. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do witryny internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Hosting jest wykorzystywany w celu realizacji umów zawieranych z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego oferenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia swoich zobowiązań i postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania

Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę powierzenia przetwarzania.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które pozwalają na identyfikację danego użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja odnośnie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Thomas Grosch 
INTERSTAHL Service GmbH & Co.KG 
Am Jakob 2-4 
58300 Wetter (Zagłębie Ruhry)
Telefon: +49 (0) 2335 9796-0 
E-mail: office(at)interstahl.com

Podmiotem odpowiedzialnym może być osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.
wkrótce
Telefon: wkrótce, E-mail: wkrótce

Wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych możliwych jest tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail; szczególna forma nie jest wymagana. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI DANE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, WÓWCZAS W KAŻDEJ CHWILI MASZ PRAWO, Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA TYCH PRZEPISACH. KAŻDA PODSTAWA PRAWNA, ZGODNIE Z KTÓRĄ PRZETWARZANE SĄ DANE, JEST PODANA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DALEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE, UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).
JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO POWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA TAKIEGO SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WIĘCEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszania przepisów RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie albo przesłać te dane osobie trzeciej. Jeśli poprosisz o bezpośredni transfer danych do innej odpowiedzialnej osoby, wówczas takie przeniesienie nastąpi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia przesyłania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które wysyłasz do nas jako operatora strony, strona ta używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresowym przeglądarki zapis “http: //” zmienia się na “https: //”, jak również po symbolu kłódki w polu przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, usuwanie, sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdym momencie masz prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania tych danych, a także ewentualne prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi możesz w każdym momencie zwrócić się do nas na adres podany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz zwrócić się do nas w dowolnym momencie na adres podany w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:
• Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować.
Na czas trwania kontroli możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
• Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
• Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych, zamiast usunięcia danych masz prawo zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
• W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zachowana musi zostać równowaga między Twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, wówczas dane te – pomijając ich przechowywanie – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują szkody w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na urządzeniu przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach po wejściu na naszą stronę na Twoim urządzeniu mogą być również przechowywane pliki cookie podmiotów trzecich (third-party cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do realizacji usług płatniczych).
Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele z nich jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych, wybranych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes, aby zapisywać pliki cookie w celu zapewnienia poprawnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookie i zezwalała na umieszczenie plików cookie wyłącznie w indywidualnych przypadkach, wykluczała zapisanie plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle albo aktywowała automatyczne usunięcie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.
W przypadku korzystania z plików cookie należących do firm zewnętrznych lub plików cookie niezbędnych do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Ta strona korzysta z technologii Cookie-Consent firmy Usercentrics w celu uzyskania zgody na zapisywanie niektórych plików cookie na urządzeniu końcowym i ich dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej „Usercentrics”).
Po wejściu na naszą stronę internetową, do Usercentrics przekazane zostaną następujące dane osobowe:
• Twoja zgoda (zgody) lub wycofanie Twojej zgody (zgód)
• Twój adres IP
• informacje o Twojej przeglądarce
• informacje o Twoim urządzeniu końcowym
• czas wejścia na stronę internetową
Ponadto Usercentrics zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce w celu przyporządkowania do danego użytkownika udzielonych lub wycofanych zgód. Zgromadzone w ten sposób dane są przechowywane, dopóki nie zażądasz od nas ich usunięcia, sam nie usuniesz pliku cookie Usercentrics lub dopóki nie wygaśnie cel zapisu danych. Nie narusza to wymaganych przepisami prawa obowiązków przechowywania.
Technologię Usercentrics stosuje się w celu uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód na użycie plików cookie. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa powierzenia przetwarzania

Zawarliśmy z Usercentrics umowę powierzenia przetwarzania danych. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie według naszych wytyczych i zgodnie z przepisami RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przekazuje. Są to:
• rodzaj i wersja przeglądarki
• używany system operacyjny
• URL strony odsyłającej
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• godzina zapytania serwera
• adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą zostać zarejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe podane w tym formularzu, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostałeś o nią zapytany.
Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem

W przypadku kontaktu z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), zostaną u nas zapisane i będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.
Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usług jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.
Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że Twój adres IP – przed przekazaniem do USA – zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer Google do USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do celów analizy użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Twojej przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Możesz również uniemożliwić firmie Google zapisywanie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Klikając na poniższy link, możesz uniemożliwić Google Analytics zapisywanie Twoich danych. Zostanie wówczas zainstalowany plik cookie typu opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.
Cechy demograficzne w Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Funkcja ta umożliwia sporządzanie raportów, które zawierają dane o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te dane pochodzą z reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami oraz z danych osób odwiedzających stronę, zebranych przez podmioty trzecie. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane zapisane przez Google na poziomie użytkownika i wyników, które są powiązane z plikami cookie, identyfikacją użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami do celów reklamowych (np. pliki cookie doubleclick, identyfikator Androida), po 14 miesiącach zostają zanonimizowane lub usunięte. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek witryny YouTube. Operatorem tej witryny jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Zgodnie z informacjami firmy YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje informacji o użytkownikach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak tryb rozszerzonej ochrony danych nie wyklucza całkowicie udostępniania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy wideo zostało odtworzone, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.
W momencie odtworzenia filmu wideo z YouTube na naszej stronie internetowej następuje połączenie z serwerami YouTube. Wówczas na serwer YouTube przesyłana jest informacja o tym, które z naszych stron odwiedzasz. W przypadku zalogowania na swoim koncie YouTube, YouTube może powiązać Twoją aktywność na stronie internetowej bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Aby temu zapobiec, należy wylogować się ze swojego konta YouTube.
Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Informacje te służą m.in. do sporządzania statystyk wideo, poprawy funkcjonalności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoich urządzeniu do momentu ich usunięcia.
W niektórych przypadkach po włączeniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
Wykorzystanie filmów YouTube służy zwiększeniu atrakcyjności prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.
Więcej informacji na temat ochrony danych na YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie danych pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

W celu jednolitej prezentacji czcionek używamy tzw. web fonts dostarczanych przez Google. Czcionki Google instalowane są lokalnie. Nie następuje przy tym połącznie z serwerami Google.
Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie

https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.